കന്ദം
കിഴങ്ങു് മൂലം
ചേന
വിവരണം: രോഗങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതെന്നർത്ഥം. കാട്ടുചേന എന്നും അഭിപ്രായം കാണുന്നു.
താമരക്കിഴങ്ങു്
മേഘം
വീർപ്പു്, നീരു്
ചണ്ണമുള്ളങ്കി
കർപ്പൂരം‌
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML