ദിനമണി
ആദിത്യൻ
വിവരണം: പകലിന്നു രത്നം പോലെയുള്ളവൻ എന്നർത്ഥം.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML