നാനാർത്ഥം
adj.
പല അർത്ഥമുള്ള
അനേകം പ്രയോജനമുള്ള
അസംഖ്യം സമ്പത്തുള്ള
പല വസ്തുവുള്ള
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML