പനമ്പാത്തി
പനയുടെ തടി നടുവേപിളർന്നു ചെത്തിയുണ്ടാക്കിയതു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML