പനയൻ
ഒരുമാതിരി വലിയ പാമ്പു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML