പനയേറി
ഒരുവക മസൂരി
വൃക്ഷത്തിന്മേൽകയറുന്ന ഒരുതരം മത്സ്യം
പനയിൽ കയറുന്നവൻ, ചാന്നാൻ
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML