പനവാഴയ്ക്കാ(യു്)
പനയുടെ കായു്
വിവരണം: പനവാഴ–കരിമ്പനയുടെ ഇത്തിൾഎന്നു കാണുന്നു.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML