പനസൻ
രാമയണത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കുരങ്ങു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML