പനസം
പുലാവു്
വിവരണം: സ്തുതിക്കപ്പെടുന്നതു് എന്നർത്ഥം.
ചക്ക
മുള്ളു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML