പനസി, പനസാ
പെൺകുരങ്ങു്
ഒരു രാക്ഷസി
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML