പനറ്റുന്നു
മുട്ടയിടാറാകുന്ന സമയത്തു ശബ്ദിക്കുന്നു
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML