പനിക്കുന്നു
ജ്വരിക്കുന്നു
പനിയുണ്ടാകുന്നു
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML