പനിനീർച്ചെമ്പകം
പനിനീരിന്റെ മണമുള്ള ഒരുമാതിരി വെളുത്ത പൂവുണ്ടാകുന്ന ഒരു വൃക്ഷം
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML