പനിനീർപ്പൂ(വു്)
ഒരുമാതിരി സുഗന്ധമുള്ള പൂവു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML