പനിയൻ
പനി മൂർത്തീകരിച്ചവൻ
‘മുക്കണ്ണൻതന്നുടെ വൻപനിയൻ’
(കൃഷ്ണഗാഥ).
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML