പനുവൽ
ശാസ്ത്രം
വിദ്യ
‘ചൊല്ലിയഞാനപ്പനുവൽ മുകുന്ദപാദാംബുജം’
(ഭഗവൽഗീത – മാധവപ്പണിക്കർ).
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML