പന്തക്കുഴാ
പന്തം ഇട്ടു ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായിട്ടു് ഓടുകൊണ്ടു് വാർത്തുണ്ടാക്കിയ ഒരുമാതിരി കുഴൽ
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML