പന്തക്കുറ്റി
പന്തക്കുഴായിൽ എണ്ണയൊഴിക്കുന്ന പാത്രം
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML