പന്തം
കോലിൽ തുണിചുറ്റി തീ കൊളുത്തിയതു്
ഒരു കാവിൽനിന്നു മറ്റൊരുകാവിലേക്കു് ചൊവ്വാ വെള്ളി ഈ ആഴ്ചകളിൽ പായുന്നതായിക്കണ്ടു വരുന്ന തേജഃപുഞ്ജം
കീൽ
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML