പന്തമുട്ടി
കെട്ടുകല്യാണത്തിനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തരം വിളക്കു്
വിവരണം: ഇതു് ആനയുടെ ആകൃതിയിലിരിക്കും.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML