പന്തലിക്കുന്നു
വൃക്ഷത്തിന്റെ കൊമ്പുകൾ പടർന്നു നില്ക്കുന്നു
ചായ്പോ മറ്റൊ കെട്ടുമ്പോൾ ക്രമമായരീതിയിൽ ചരിവുവരാതെ കുറെ പരന്നു നിവിർന്നു പോകുന്നു
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML