പന്തൽ
വെയിൽ കൊള്ളാതെയിരിപ്പാനായിട്ടു കെട്ടിയുണ്ടാക്കുന്നതു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML