പന്ത(ൽ)ക്കാവൽ
അടിമകൾ ധാന്യങ്ങളെ കാക്കുന്നതിനു കൊടുക്കാറുള്ള കൂലിപ്പണം
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML