പന്തികേടു്
ക്രമമില്ലായ്മ
ഭംഗിയില്ലായ്മ
വളവു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML