മുലപ്പാൽ
മുലയിലുള്ള പാൽ
വിവരണം: വൈകുന്നേരം പാൽകൂട്ടി ഊണുകഴിച്ചാൽ സൂതികൾക്കു മുലയിൽ പാൽ വർദ്ധിക്കും.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML