പ്രാർത്ഥന(ം)
അപേക്ഷ
യാചന
വ്യവഹാരം
ഹർജി
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML