പ്രാർത്ഥനീയം
ദ്വാപരയുഗം
പ്രാർത്ഥിക്കാൻതക്ക
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML