പ്രാർത്ഥിത
adj.
അപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു
യാചിക്കപ്പെട്ട
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML