പ്രാലംബിക
ഒരു മാതിരി സ്വർണ്ണമാല
സ്വർണ്ണംകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ലലന്തിക
വിവരണം: തൂങ്ങിനില്ക്കുന്നതു് എന്നർത്ഥം.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML