പ്രാലേയം
മഞ്ഞു്
വിവരണം: (പ്രളയം = അവസാനം). ശരൽക്കാലാവസാനത്തിൽ ഭവിച്ചതു്. പ്രളയത്തിൽ (ഹിമാദ്രിയിൽ) നിന്നു വന്നതു് എന്നുമാവാം.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML