പ്രാവണ്യം
പ്രവണത
മനസ്സിനുണ്ടാകുന്ന ചായ്വു്
ഭാവാനുബന്ധം
ചരിവു്
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML