പ്രാവാരം
ഉത്തരീയവസ്ത്രം
രണ്ടാംമുണ്ടു് ഇവയുടെ പേർ
വിവരണം: നല്ലവണ്ണം മറയ്ക്കുന്നതു് എന്നർത്ഥം.
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML