പ്രാവൃട്ടു്
വർഷകാലം
വിവരണം: (സപ്തമി – പ്രാവൃഷി). പ്രകൃഷ്ടയായ വൃട്ടൊടുകൂടിയ കാലം. (വൃട് = വർഷണം).
ശബ്ദതാരാവലി
Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International XML